Logo

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP

Nội quy và quy chế hoạt động của Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư Hà Nội
01/03/2023
icon-zalo

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011
 
NỘI QUY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP - ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI
 PHẦN I: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
 
ĐIỀU 1
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN


1. Văn phòng Luật sư Chính Pháp (gọi tắt là Văn phòng) được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 01010794/ĐKHĐ/LS do Sở tư pháp Hà Nội cấp, hoạt động dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Văn phòng - Luật sư Đặng Văn Cường;
2. Văn phòng Luật sư Chính Pháp hoạt động theo các quy định của Luật luật sư, Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp, ứng xử hành nghề luật sư, Nội quy quy chế này và các quyết định của Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp;
3. Nguyên tắc hoạt động của Văn phòng: Lấy pháp luật của Nhà nước Việt Nam XHCN và Đạo đức xã hội làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Luật sư Chính Pháp không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh để bảo vệ chính nghĩa, đảm bảo công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa.


ĐIỀU 2
NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP


1. Hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mọi công dân sống và làm việc theo pháp luật; yêu cầu các cơ quan, tổ chức tuân thủ tháp luật, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa và quyền lợi hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức;
2. Tư vấn pháp luật, soạn thảo hợp đồng, văn bản, chỉ ra tình trạng pháp lý và cung cấp những giải pháp pháp lý hữu ích để phòng ngừa rủi ro, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước;
3. Tham gia giải quyết tranh chấp, giải quyết những mâu thuẫn về lợi ích giữa các tổ chức, các cá nhân theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật;
4. Luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên của Văn phòng luật sư Chính Pháp không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề luật sư để phục vụ tốt hơn cho xã hội, góp phần phát triển đội ngũ luật sư, đáp ứng công cuộc đổi mới và cải cách hành chính, tư pháp;
5. Những hình thức hoạt động của luật sư tại Văn phòng Luật sư Chính Pháp:
+ Tham gia tố tụng tại Tòa án và Trọng tài thương mại;
+ Tư vấn pháp luật cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước qua: Email, điện thoại; Fax và tư vấn trực tiếp tại Văn phòng;
+ Đại diện ngoài tố tụng để đàm phán, thương lượng và thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định pháp luật;
+ Dịch vụ pháp lý khác: Soạn thảo hợp đồng, văn bản, di chúc; luật sư riêng...


ĐIỀU 3
QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP


1. Thực hiện các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực: Tham gia tố tụng; Tư vấn pháp luật; Đại diện ngoài tố tụng và Dịch vụ pháp lý khác;
2. Nhận thù lao luật sư, tiền thưởng từ khách hàng;
3. Thuê Luật sư và nhân viên không phân biệt quốc tịch, quan điểm chính trị, tôn giáo để làm việc cho Văn phòng luật sư Chính Pháp và các chi nhánh của Văn phòng ở trong và ngoài nước;
4. Thành lập Chi nhánh, Văn phòng giao dịch, Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;
5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP


1. Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động;
2. Thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung đã giao kết với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý;
3. Bồi thường thiệt hại do lỗi mà Luật sư của Văn phòng gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, các dịch vụ pháp lý khác;
4. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của Văn phòng theo quy định của pháp luật;
5. Niêm yết mức thù lao luật sư tại Website và Trụ sở của Văn phòng;
6. Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, kế toán, thống kê;
7. Nhận luật sư tập sự và cử luật sư hướng dẫn luật sư tập sự theo sự giới thiệu của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội;
8. Thông báo cho Sở tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng phòng định kỳ 06 tháng và hàng năm, những thay đổi trong hoạt động của Văn phòng: sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, sát nhập, chấm dứt hoạt động của Văn phòng, mở chi nhánh...;
9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở tư pháp Hà Nội đối với Văn phòng luật sư Chính Pháp và kiểm tra, giám sát các cá nhân luật sư trong việc hành nghề luật sư của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội;
10. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra theo quy định pháp luật;
11. Cử luật sư tham gia tố tụng trong, bào chữa miễn phí trong các vụ án hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, theo sự phân công của Đoàn Luật sư Hà Nội;
12. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.


 
PHẦN II: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP
 
ĐIỀU 5
TỔ CHỨC NHÂN SỰ, HÀNH CHÍNH


Thành viên của Văn phòng Luật sư Chính Pháp bao  gồm:
1. Chức danh lãnh đạo: Trưởng Văn phòng, Phó Trưởng Văn phòng, Chánh Văn phòng và các Trưởng Phòng nghiệp vụ, Trưởng chi nhánh; Tổ trưởng, Nhóm trưởng;
2. Luật sư thành viên: là luật sư đã ký kết hợp đồng làm việc, cộng tác với Văn phòng Luật sư Chính Pháp;
3. Luật sư tập sự (Người tập sự): Là người được Văn phòng Luật sư Chính Pháp chấp thuận tập sự tại Văn phòng thông qua Quyết định tiếp nhận người tập sự và cử luật sư hướng dẫn tập sự;
4.  Nhân viên gồm: Chuyên viên pháp lý, kế toán, thủ quỹ, văn thư, lái xe...;
5. Cộng tác viên: là các luật sư, chuyên gia pháp lý do Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp  quyết định cộng tác thường xuyên hoặc trong từng vụ việc cụ thể đối với Văn phòng luật sư Chính Pháp;
6. Người học việc: là người chưa đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để làm việc tại Văn phòng Luật sư Chính Pháp mà chỉ có mặt tại Văn phòng hoặc tham gia cùng các Luật sư để học hỏi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành nghề luật sư để hoàn thiện bản thân.

 
PHẦN III: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG VĂN PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG VĂN PHÒNG, CHÁNH VĂN PHÒNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
 
ĐIỀU 6
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG VĂN PHÒNG


1.  Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp là đại diện theo pháp luật của Văn phòng Luật sư Chính Pháp.
2. Trưởng Văn phòng có thẩm quyền cao nhất trong việc điều hành và tổ chức hoạt động của Văn phòng Luật sư Chính Pháp.
3. Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp chịu trách nhiệm báo cáo về hoạt động của Văn phòng Luật sư Chính Pháp trước Sở tư pháp thành phố Hà Nội.
4. Trưởng văn phòng có quyền quyết định các vấn đề về nhân sự, về tiền lương, thưởng, phụ cấp, thù lao của các chức danh khác, các Luật sư, nhân viên trong Văn phòng luật sư Chính Pháp và duyệt chi các khoản từ nguồn thu của Văn phòng.
5.  Quyết định vấn các đề về đối nội, đối ngoại của Văn phòng Luật sư Chính Pháp.


ĐIỀU 7
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ TRƯỞNG VĂN PHÒNG


1.  Là Luật sư thường xuyên có mặt tại Văn phòng (đặc biệt là khi Trưởng văn phòng vắng mặt) để phụ trách về các công việc về chuyên môn văn phòng của Văn phòng Luật sư Chính Pháp: Tiếp xúc khách hàng để nhận vụ việc; Tư vấn pháp luật tại Văn phòng; Hướng dẫn các luật sư, chuyên viên pháp lý soạn thảo các loại đơn thư, văn bản nhằm triển khai các vụ việc của Văn phòng theo kế hoạch của Trưởng Văn phòng;
2.  Phối hợp với Trưởng Văn phòng trong việc quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Văn phòng;
3. Thay mặt Trưởng Văn phòng quản lý, điều hành các hoạt động của Văn phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt khi Trưởng Văn phòng vắng mặt.
4. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ, đối ngoại của Văn phòng;
5. Trong một số trường hợp cần thiết, theo sự phân công của Trưởng văn phòng thì Phó trưởng văn phòng tham gia, giải quyết trực tiếp các vụ, việc của Văn phòng với tư cách là luật sư hoặc người đại diện theo ủy quyền của đương sự.


ĐIỀU 8
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHÁNH VĂN PHÒNG, TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ, TRƯỞNG CHI NHÁNH VÀ CÁC TỔ TRƯỞNG, NHÓM TRƯỞNG


1.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh văn phòng: Chánh văn phòng phụ trách các công việc về văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu, hồ sơ, văn bản của Văn phòng; Phân công công việc và giới thiệu công tác cho các luật sư, chuyên viên, nhân viên của Văn phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt của Trưởng Văn phòng;
2.  Các Trưởng phòng nghiệp vụ, Tổ trưởng, Nhóm trưởng: Là các chức danh phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Văn phòng như: Trưởng phòng tư vấn, Trưởng phòng tranh tụng; Tổ trưởng tổ tranh tụng Hình sự; Tổ trưởng tổ tranh tụng Dân sự có nhiệm vụ gắn liền với việc quản lý chuyên môn và chịu trách nhiệm trước trưởng Văn phòng trong lĩnh vực hoạt động do mình phụ trách;
3.    Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng chi nhánh: Có tránh nhiệm quản lý, điều nhành các công việc hàng ngày phát sinh từ chi nhánh do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động của chi nhánh.


ĐIỀU 9
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LUẬT SƯ THÀNH VIÊN, NGƯỜI TẬP SỰ VÀ CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ


1. Tiếp khách hàng của Văn phòng Luật sư Chính Pháp theo sự phân công của Trưởng Văn phòng (trừ những khách hàng yêu cầu đích danh Luật sư). Tư vấn pháp luật tại trụ sở của Văn phòng theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Văn phòng; Tham gia tố tụng; Đại diện ngoài tố tụng; Soạn thảo văn bản, hợp đồng; liên hệ công việc, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và tư vấn pháp luật, trả lời yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, Email, fax…;
2. Chỉ thực hiện vụ việc và tư vấn pháp luật cho khách hàng (trực tiếp hoặc qua điện thoại, email) tại trụ sở của Văn phòng Luật sư Chính Pháp, nhân danh Văn phòng Luật sư Chính Pháp;
3. Không được nhân danh Văn phòng luật sư Chính Pháp để tư vấn pháp luật, nhận, thực hiện dịch vụ pháp lý, nhận lợi ích vật chất từ khách hàng mà không có sự đồng ý của Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp bằng văn bản;
4. Thường xuyên liên hệ với khách hàng theo sự chỉ đạo của các chức danh lãnh đạo để nắm bắt thông tin và thông báo thông tin về tiến trình giải quyết vụ việc;
5. Tận tâm thực hiện công việc được giao và phối hợp, tiếp nhận sự hỗ trợ của các luật sư khác trong Văn phòng để hoàn thành công việc;
5. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, bảo mật hồ sơ, thông tin về vụ việc do mình thụ lý. Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin, tài liệu về vụ việc, về khách hàng và các thông tin khác về Văn phòng Luật sư Chính Pháp ra bên ngoài vì bất cứ lý do gì;
6. Không được nhận bất kỳ một khoản tiền, quà, hay lợi ích vật chất nào khác từ khách hàng, ngoài các khoản thù lao luật sư và chi phí hợp lý mà Văn phòng đã thu theo hợp đồng dịch vụ pháp lý;
7. Trường hợp không có khả năng, chuyên môn hoặc vì lý do nào đó mà không tiếp tục giải quyết vụ việc do khách hàng yêu cầu, luật sư phải đề nghị luật sư khác có chuyên môn thay thế hoặc thông báo cho Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp biết để cử người thay thế. Không được từ chối yêu cầu chính đáng của khách hàng gây thiệt hại đến lợi ích và uy tín của Văn phòng;
8. Không được làm việc với bên thứ ba, tiết lộ thông tin vụ việc, thông tin khách hàng hoặc tham gia hoạt động nào khác mà có thể trực tiếp hay gián tiếp gây mâu thuẫn với Văn phòng Luật sư Chính Pháp, khách hàng của Văn phòng Luật sư Chính Pháp;
9. Được nhận tiền lương, tiền thưởng, nhận thù lao, chi phí theo quy định của Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Trường hợp khách hàng không tiếp tục mời Luật sư thực hiện công việc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với Văn phòng thì Luật sư đang thực hiện công việc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đó chỉ được nhận thù lao theo khối lượng và kết quả của công việc đã làm và phải thanh toán lại cho khách hàng số thù lao, chi phí còn lại;
10. Trong trường hợp luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên của Văn phòng luật sư Chính Pháp chấm dứt hợp đồng lao động với Văn phòng luật sư Chính Pháp hoặc không làm việc tại Văn phòng luật sư Chính Pháp bởi bất cứ lý do gì thì phải bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách, cùng các thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan. Người chấm dứt Hợp đồng lao động tại Văn phòng luật sư Chính Pháp, thôi làm việc tại Văn phòng luật sư Chính Pháp không được tiết lộ thông tin khách hàng, thông tin về vụ việc hoặc các thông tin các về Văn phòng luật sư Chính Pháp vì bất cứ lý do gì; không được tiếp tục nhân danh luật sư, nhân viên hoặc các chức danh khác của Văn phòng luật sư Chính Pháp để thu lợi bất chính. Nếu vi phạm quy định này, gây thiệt hại cho Văn phòng luật sư Chính Pháp thì phải bồi thường và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 10
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 


1.  Nhân viên Văn phòng là nhừng người không được đào tạo chuyên ngành luật, có nhiệm vụ giúp việc cho các luật sư, chuyên viên pháp lý để triển khai các công việc hàng ngày;
2.  Liên hệ các cơ quan, tổ chức để giao văn bản, tài liệu theo sự chỉ đạo của luật sư;
3. Theo dõi, tổng hợp các hoạt động của các luật sư và của Văn phòng;
4. Phụ trách văn thư, thông tin, tư liệu, lưu trữ của Văn phòng và cập nhật các văn bản pháp luật mới;
5. Quản lý Website; Email của Văn phòng và chịu trách nhiệm về việc hoạt động  bình thường của các máy móc, thiết bị trong Văn phòng;
6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Văn phòng.


ĐIỀU 11
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN, THỦ QUỸ


1.  Phụ trách công tác kế toán, tài chính, quản lý thu, chi của Văn phòng;
2. Tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán, tài chính;
3. Thống kê danh sách và thông tin khách hàng trong Sổ khách hàng;
4. Lập báo cáo tài chính của Văn phòng Luật sư Chính Pháp.


ĐIỀU 12
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI HỌC VIỆC TẠI VĂN PHÒNG


1.  Học tập, rèn luyện theo sự hướng dẫn, giáo dục của Luật sư và các cán bộ quản lý của Văn phòng;
2.  Tuân thủ quy định về trang phục, giờ giấc làm việc của Văn phòng;
3.  Tham gia, giúp việc cho Luật sư và chuyên viên pháp lý trong việc tóm tắt hồ sơ, soạn thảo đơn thư, văn bản;
4.  Việc học tập tại Văn phòng không được làm ảnh hưởng đến công việc của các thành viên khác và không được làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của Văn phòng;
5. Thực hiện nghiêm túc mọi quy định của Văn phòng theo nội quy, quy chế này và theo quy định của pháp luật về học nghề.


ĐIỀU 13
TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN


1. Mọi thành viên, chức danh trong Văn phòng luật sư Chính Pháp phải tuyệt đối tuân thủ sự quản lý, điều hành của Trưởng Văn phòng;
2. Tiếp nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý mà Văn phòng đã ký kết một cách  chính xác, đúng thời hạn, đúng pháp luật, đảm bảo giữ gìn và nâng cao uy tín của Văn phòng Luật sư Chính Pháp;
3. Hợp tác, tích cực tham gia công việc chung của Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Giữ gìn và bảo quản tài sản của Văn phòng luật sư Chính Pháp. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung tại Văn phòng;
4. Giữ gìn, bảo vệ và nâng cao uy tín của Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Giữ gìn thông tin và bí mật trong mọi tổ chức và hoạt động của Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Tuyệt đối giữ gìn bí mật của khách hàng;
5. Đi làm đầy đủ, đến và ra về đúng giờ (Thời gian làm việc trong tuần: Sáng từ 8h - 12h; Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h30’; Nghỉ: Buổi chiều thứ 7 - Cả ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật). Nếu đến muộn, về sớm so với thời gian nêu trên, nghỉ làm hoặc vắng mặt phải có lý do chính đáng và được sự nhất trí của Trưởng Văn phòng;
6. Đầu tóc, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với văn hóa công sở, quy định về trang phục của Đoàn luật sư Hà Nội và thuần phong mỹ tục: Mặc áo sáng màu, có cổ, quần sẫm màu;
7. Trong thời gian làm việc phải giữ nét mặt, cử chỉ, đi đứng phát ngôn đúng chuẩn mực, thể hiện thái độ làm việc lịch sự, tôn trọng khách hàng, tôn trọng người điều hành và tôn trọng, yêu mến đồng nghiệp của mình. Nghiêm cấm các hành vi ảnh hưởng đến uy tín của Luật sư, của Văn phòng Luật sư Chính Pháp, vi phạm nếp sống văn minh, trái các quy tắc đạo đức xã hội, quy định của pháp luật;
8. Tuân thủ chế độ thu, chi tài chính kế toán của Văn phòng;
9. Ngoài thù lao, chi phí mà Văn phòng đã thu theo thỏa thuận dịch vụ pháp lý với khách hàng, các chức danh quản lý, luật sư và các nhân viên khác không được phép đòi hỏi hoặc nhận từ khách hàng một khoản tiền, lợi ích vật chất nào khác;
10. Nghiêm cấm tất cả các chức danh quản lý, các luật sư và các nhân viên của Văn phòng làm công việc riêng, nói chuyện riêng, nghe và gọi điện thoại riêng, tiếp khách riêng trong giờ làm việc. Trong thời gian làm việc tại Văn phòng các nhân sự không được gây ồn ào hoặc có các hành vi khác làm trở ngại công việc của người xung quanh;
11. Giữ gìn, bảo quản, sử dụng tiết kiệm tài sản, trang thiết bị của Văn phòng. Chỉ sử dụng sách báo, hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp luật và các trang, thiết bị khác của Văn phòng hoặc của khách hàng để phục vụ cho hoạt động của Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Nghiêm cấm sử dụng tài sản, trang thiết bị, thông tin, tài liệu của Văn phòng vào mục đích cá nhân. Mọi hành vi gây thiệt hại, mất mát đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải đền bù tương xứng;
12. Tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi, hoạt động của mình ngoài phạm vi Văn phòng khi không tuân thủ đúng quy định của Văn phòng hoặc sự điều hành của Trưởng Văn phòng và các chức danh quản lý khác.


ĐIỀU 14
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


1. Thành viên của Văn phòng Luật sư Chính Pháp  muốn chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác làm việc tại Văn phòng thì phải báo trước ít nhất 30 ngày cho Trưởng văn phòng, thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ  cho Văn phòng, bao gồm nghĩa vụ tài chính và bàn giao công việc;
2. Khi thôi hoạt động tại Văn phòng Luật sư Chính Pháp vì bất cứ lý do gì đều không có quyền yêu cầu chia tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác thuộc sở hữu của Văn phòng Luật sư Chính Pháp hay yêu cầu đền bù công sức đóng góp, xây dựng Văn phòng và không còn quyền sử dụng tài sản, trang thiết bị của Văn phòng Luật sư Chính Pháp;
3. Người chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng cộng tác viên với Văn phòng luật sư Chính Pháp không được tiết lộ thông tin về khách hàng, thông tin nội bộ của Văn phòng luật sư Chính Pháp vì bất cứ lý do gì sau thời gian chấm dứt hợp đồng.
ĐIỀU 15
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Đối với Luật sư: Việc khen thưởng, kỷ luật đối với luật sư tại Văn phòng Luật sư Chính Pháp  tuân theo các quy định tại Bộ luật lao động; Luật Luật sư, Điều lệ Đoàn Luật sư và các quy định có liên quan...
2. Đối với các chức danh quản lý, luật sư tập sự, nhân viên:  Việc khen thưởng, kỷ luật được thực hiện theo quyết định của Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp và các văn bản pháp luật có liên quan.


ĐIỀU 16
HIỆU LỰC CỦA NỘI QUY, QUY CHẾ


1. Tất cả các thành viên của Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội có nghĩa vụ, trách nhiệm chấp hành nghiêm túc, đầy đủ toàn bộ nội quy, quy chế này;
2. Nội quy, quy chế này gồm 16 (mười sáu) Điều, lập thành 10 (mười) trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2011 và thay thế tất cả các quy định trước đây của Văn phòng luật sư Chính Pháp trong việc bố trí cơ cấu tổ choc, quản lý và điều hành hoạt động của Văn phòng.

 

                                                                                    TRƯỞNG VĂN PHÒNG

                                                                                                   (Đã ký)
 
 
                                                                                    Luật sư Đặng Văn Cường

Ảnh 01
Ảnh 02
Ảnh 03

Gọi trực tiếp gặp Luật sư tư vấn hoặc để lại yêu cầu của Quý khách

Tất cả thông tin Quý khách cung cấp, đều được bảo mật tuyệt đối bởi đội ngũ nhân sự Văn phòng luật sư Chính Pháp

Gọi trực tiếp gặp Luật sư 0977 999 896