Logo

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP

Mẫu hợp đồng tặng cho bất động sản
06/03/2023
icon-zalo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 
          Hôm nay, ngày.......tháng......năm......., tại.......................................................................................... chúng tôi gồm có:
 
Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):
 
- Ông: ........................................................
Sinh năm: .....................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................... do Công an ........................... cấp ngày .............................
Hộ khẩu thường trú : ...................................................................................................................................................
- Cùng vợ là bà: .............................................................
Sinh năm: ........................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................do Công an ........................ cấp ngày ...................................
Hộ khẩu thường trú ...............................
 
Bên được tặng cho (sau đây gọi là Bên B):
 
- Ông (bà) : ....................................................
Sinh ngày: ......................
Chứng minh nhân dân số ........................., do ............................................. cấp ngày ...............
Hộ khẩu thường trú : ......................
- Ông (bà): .....................
Sinh ngày: ...................
Hộ khẩu thường trú : .......................
 
Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho tài sản với các thỏa thuận sau đây:
 

ĐIỀU 1
TÀI SẢN TẶNG CHO

 
1.1 Bên A là chủ sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ ngôi nhà .....tầng, diện tích sàn .....m2 trên diện tích ......m2 đất, tại địa chỉ: số .................., theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số ........, do UBND ............cấp ngày .............. cụ thể như sau:
a. Quyền sử dụng đất;
Thửa đất số.................................................................
b. Quyền sở hữu nhà ở:
....................................
c. Tài sản khác gắn liền với đất:
................................................
1.2 Bên A đồng ý tặng cho và Bên B đồng ý nhận tặng cho toàn bộ tài sản nêu tại mục 1.1, Điều này với các điều kiện và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng này.
 

ĐIỀU 2
ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO

 
          Bên A đồng ý tặng cho Bên B tài sản nêu tại Điều 1 với các điều kiện cụ thể sau đây:
1. ..............
2..................
3.................

ĐIỀU 3
THỜI ĐIỂM, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN
 
1. Thời điểm giao nhận tài sản:.........................
 
2. Địa điểm giao nhận tài sản:
 
Tài sản tặng cho, bao gồm cả các giấy tờ sở hữu được các Bên thực hiện thủ tục giao nhận tại địa chỉ nhà đất tặng cho, ...............
 
3. Phương thức giao tài sản:
 
Trong trường hợp bà.......trực tiếp giao nhận tài sản cho Bên B thi các Bên lập Biên bản giao nhận tài sản và giấy tờ sở hữu.
 
ĐIỀU 4
QUYỀN SỬ DỤNG, SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN TẶNG CHO
 

1. Quyền sử dụng đối với tài sản tặng cho được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận tài sản;
2................
 
 

ĐIỀU 5
VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

         
Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho tài sản theo Hợp đồng này do Bên A chịu trách nhiệm nộp.
 

ĐIỀU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
ĐIỀU 7
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
 
1. Bên A cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản tặng cho ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Tài sản tặng cho không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 
2. Bên B cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. Cụ thể, Bên B cam đoan:
- Bên B không mắc các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý... đến mức bị pháp luật xử lý bằng một trong các hình thức: xử lý hành chính vì phá tán tài sản, bị bắt buộc đi cai nghiện, vào trường giáo dưỡng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Nếu một trong các Bên B vi phạm điều kiện theo hợp đồng này thì người đó không được nhận tài sản tặng cho hoặc nếu đã nhận tài sản tặng cho thì tự nguyện giao trả tài sản tặng cho cho người còn lại có đủ điều kiện của Bên B; Nếu tất cả bên B đều không đủ điều kiện nhận tài sản tặng cho thì tài sản tặng cho thuộc về các thừa kế của Bên A theo quy định của pháp luật.
- Bên B cam đoan thực hiện nghiêm túc tất cả các điều khoản khác theo Hợp đồng này.
         

ĐIỀU 8 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

- ..........
- Hợp đồng có hiệu lực theo quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng tặng cho bất động sản.

 

                                           Bên A                                                                                                                                                                                                 Bên B
                          (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                         (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
 
 

 
 
 
 

 

 
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. tháng .......... năm ......... tại số .......................

Tôi …………………………., Công chứng viên Văn phòng Công chứng ..........................

Chứng nhận:
- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
- Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …..... tờ, …......trang), cấp cho:
+ Bên A .….. bản chính;
+ Bên B .….. bản chính;
+ Lưu tại  Văn phòng Công chứng một bản chính.
 

Số công chứng .…..................... , quyển số .......…. TP/CC- .…........
                                                                   

  Công chứng viên

Ảnh 01
Ảnh 02
Ảnh 03

Gọi trực tiếp gặp Luật sư tư vấn hoặc để lại yêu cầu của Quý khách

Tất cả thông tin Quý khách cung cấp, đều được bảo mật tuyệt đối bởi đội ngũ nhân sự Văn phòng luật sư Chính Pháp

Gọi trực tiếp gặp Luật sư 0977 999 896