Logo

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
06/03/2023
icon-zalo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 

Chúng tôi gồm có:
I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:
1. Ông: ………………………………. Sinh năm: ................
CMND: Số ………….…….do Công an thành phố.........cấp ngày ………….
2. Bà: ………………………………. Sinh năm: ................
CMND: Số ………….…….do Công an thành phố..........cấp ngày ………….
Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: …………………………………., ………………………………..thành phố.......
(Trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên A).

 

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:
1. Ông: ………………………………. Sinh năm: ................
CMND: Số ………….…….do Công an thành phố........cấp ngày ………….
2. Bà: ……………………………….Sinh năm: ................
CMND: Số ………….…….do Công an thành phố........ cấp ngày ………….
Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: …………………………………., …………………………………………………………………..
(Trong Hợp đồng này gọi tắt là Bên B).
 
Hai Bên tự nguyện ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những điều khoản cụ thể sau đây:
 

ĐIỀU 1
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Đối tượng của Hợp đồng này là một phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ: ......... ................................., .....................................................................thành phố........, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: .......................... ; Số vào sổ cấp GCN: .........................; Hồ sơ gốc số: ............................... do UBND ................................., thành phố.........cấp ngày .................................., cụ thể như sau:
 - Thửa đất số : ..................;
- Tờ bản đồ số: ..................;
- Địa chỉ : ....................................................... ................................  ........ .......................
- Diện tích : ……… m2 (Bằng chữ: …………… ……………….. mét vuông);
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng : ………..m2;
+ Sử dụng chung : ………..m2;
- Mục đích sử dụng : …………………………..;
- Thời hạn : ………….
 

2. Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B một phần quyền sử dụng đất với các đặc điểm về đất chuyển nhượng được xác định bởi các vị trí theo Công văn số: ...../CV - do Văn phòng đăng ký đất và nhà quận/huyện ... thành phố........ cấp ngày ..../..../........ Kèm theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất số: ... do Công ty ................................... đo vẽ ngày ..../..../......... đặc điểm đất chuyển nhượng được mô tả như sau:
- Thửa đất số   : ..................;
- Tờ bản đồ số : ..................;
- Địa chỉ    : ....................................................... ................................  ........ .......................;
- Diện tích đất chuyển nhượng: ……… m2 (Bằng chữ: …………… ……………….. mét vuông);
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng : ………..m2;
+ Sử dụng chung : ………..m2;
- Mục đích sử dụng: …………………………..;
- Thời hạn: ………….
 

ĐIỀU 2
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại khoản 2, Điều 1 của Hợp đồng này là: .................................... đồng (Bằng chữ: ........................ đồng chẵn). Giá cả này không bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng.


2. Phương thức thanh toán: Các Bên thống nhất thanh toán tiền chuyển nhượng trực tiếp, 100% bằng tiền mặt là Đồng Việt Nam và chia làm ........ đợt như sau:
 - Đợt 1: Tại thời điểm ký Hợp đồng chuyển nhượng này Bên B thanh toán cho Bên A số tiền chuyển nhượng là: ............................. đồng (Bằngchữ: ............................ đồng chẵn)
 - Đợt 2: Đến thời điểm mọi thủ tục chuyển nhượng được hoàn tất (Bên B nhận được Giấy chứng nhận đứng tên mình) thì Bên B có nghĩa vụ thanh toán nốt số tiền chuyển nhượng là: .................................... đồng (Bằngchữ: ...................................... đồng chẵn). Việc giao và nhận tiền chuyển quyền sử dụng đất Đợt hai do các Bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3
VIỆC GIAO, NHẬN VÀ ĐĂNG KÝ
 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất đã nêu tại khoản 2, Điều 1 của Hợp đồng này cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên B ngay tại thời điểm các Bên cùng ký vào Hợp đồng này.


2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

          Bên A chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, Bên B chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ, phí và các loại lệ phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng theo Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 

ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau:
1. Bên A cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân, thông tin về quyền sử dụng đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
- Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập, công chứng Hợp đồng này do Bên A cung cấp, các giấy tờ này là do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.
- Quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
          + Quyền sử dụng đất không có tranh chấp.
          + Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
- Ngoài Hợp đồng chuyển nhượng này, Bên A cam đoan chưa lập bất kỳ một Hợp đồng chuyển nhượng, Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng thế chấp hoặc một Hợp đồng nào khác có liên quan tới quyền sử dụng đất ở đã nêu tại khoản 2, Điều 1 của Hợp đồng này. Công chứng viên ký tên dưới đây không phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

2. Bên B cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
- Đã xem xét kỹ, biết rõ quyền sử dụng đất nêu tại khoản 2, Điều 1 của Hợp đồng này, đã xem xét kỹ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không bị giả mạo, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung.
- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 

ĐIỀU 7
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có công chứng của Công chứng viên và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Hợp đồng này.


2. Hai bên, từng người một đọc nguyên văn bản Hợp đồng, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
             Hai bên, từng người một cùng ký dưới đây để xác nhận nội dung và làm căn cứ để thực hiện hợp đồng./.
 

BÊN A BÊN B
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

          Ngày ......... tháng .......... năm ................ (Ngày .............. tháng ..........năm hai nghìn không trăm mười.........), tại trụ sở Văn phòng Công chứng ..............................
          Tôi: .............., Công chứng viên, Văn phòng Công chứng .................., thành phố Hà Nội.

 
CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được giao kết giữa:
1. Bên A: Ông ………………….. và vợ là Bà ………………………;
2. Bên B: Ông ……………………. và vợ là Bà …………………………….
- Hai bên có tên, số CMND và địa chỉ như đã ghi trong Hợp đồng.
- Hai bên đã tự nguyện thoả thuận lập, tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Hợp đồng này.
- Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Nội dung thoả thuận của hai bên trong Hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
- Hai bên, từng người một đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng này, ký vào bản Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
- Hợp đồng công chứng này gồm 05 tờ, 05 trang (04 trang Hợp đồng và 01 trang lời chứng của công chứng viên), được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau:
+ Bên A giữ 01 bản.
+ Bên B giữ 01 bản.
+ Cơ quan thuế lưu 01 bản.
+ Cơ quan đăng ký trước bạ nhà đất lưu 01 bản.
+ Lưu tại Văn phòng công chứng ............................ 01 bản.
 

Số công chứng: ....................../CNQSHN&QSDĐ; Quyển số ..........................
                                                                                   

CÔNG CHỨNG VIÊN

Ảnh 01
Ảnh 02
Ảnh 03

Gọi trực tiếp gặp Luật sư tư vấn hoặc để lại yêu cầu của Quý khách

Tất cả thông tin Quý khách cung cấp, đều được bảo mật tuyệt đối bởi đội ngũ nhân sự Văn phòng luật sư Chính Pháp

Gọi trực tiếp gặp Luật sư 0977 999 896